Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

REKRUTACJA 2017/2018

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW od 13.03.2017r.  do 31.03.2017r.

Zarządzenie Nr 21/2017

Burmistrza Miasta
Tomaszów Lubelski
z dnia 3 marca 2017 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli dla których Miasto Tomaszów Lubelski jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59) w związku z artykułem 204 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60) zarządzam, co następuje:

§1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli dla których Miasto Tomaszów Lubelski jest organem prowadzącym, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
) Wojciech Żukowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2017

Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 3 marca 2017 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, dla których Miasto Tomaszów Lubelski jest organem prowadzącym

https://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=340&akcja=szczegoly&p2=1147896

Dodaj komentarz

Skip to content