Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Główne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych obowiązujące od 25.05.2018 r.

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem (dalej ADO) jest Przedszkole Samorządowe nr 5 w Tomaszowie Lubelskim

Adres: ul. Moniuszki 51, 22-600 Tomaszów Lubelski

Kontakt: psnr5@tomaszow-lubelski.pl    tel: 84-66-50-086

 1. Inspektor Ochrony Danych

Obecnym inspektorem danych osobowych jest

Andrzej Mańdziuk      Telefon: 694 946 319

Dane kontaktowe inspektora: iod@tomaszow-lubelski.pl

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez ADO w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Tomaszowie Lubelskim dokonywane jest w określonych celach, zgodnie z prawem w ramach wskazanych poniżej sytuacji:
 • wypełnianie obowiązku prawnego;
 • dla niezbędnej ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej;

– o ile jest to niezbędne dla wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

 • uzyskania wyraźnej zgody danej osoby.
 1. Jako dane osobowe uznaje się wszelkie zgromadzone w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Tomaszowie Lubelskim zasoby informacyjne.
 2. Okres przechowywania (retencji) danych osobowych zależy od kategorii danych i może wynosić od kilku do kilkudziesięciu lat co wynika z przepisów prawa.
 3. Udostępnienie danych osobowych może nastąpić na rzecz upoważnionych instytucji lub organów państwa jedynie na podstawie przepisów prawa.
 4. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Tomaszowie Lubelskim mogą zwrócić się do ADO o:
 5. dostęp do treści swoich danych osobowych,
 6. sprostowania swoich danych osobowych,
 7. usunięcia swoich danych osobowych,
 8. ograniczenia swoich danych osobowych,
 9. przenoszenia swoich danych osobowych,
 10. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 11. wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 12. ADO nie przetwarza danych osobowych poza Unią Europejską.
 13. Dane znajdujące się u ADO podlegają ochronie przed nieuprawnionym dostępem i modyfikacją.

Klauzula Informacyjna

dla pracowników Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Tomaszowie Lubelskim

Na podstawie  art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe nr 5 w Tomaszowie Lubelskim

Adres: ul. Moniuszki 51, 22-600 Tomaszów Lubelski

Kontakt: psnr5@tomaszow-lubelski.pl    tel: 84-66-50-086

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

 • e-mail: iod@tomaszow-lubelski.pl
 • 694 946 319

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudniania i przyznawania świadczeń socjalnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznawania świadczeń socjalnych.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody.

Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Administrator Danych Osobowych

Skip to content