Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2017/18

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Przedszkola Samorządowego

Nr 5 im. Krasnala Hałabały

w Tomaszowie Lubelskim

2017/2018

 

I. PRZEDMIOT EWALUACJI

W roku szkolnym 2017/2018 zaplanowano i przeprowadzono ewaluację dotyczącą

 • Wymagania 3. „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”

Celem ewaluacji było:

 • Uzyskanie informacji o tym, czy dzieci nabywają określone wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej.
 • Zebranie informacji na temat sposobu analizowanie osiągnięć dzieci z uwzględnieniem ich możliwości oraz podejmowania działań wynikających z wniosków z analizy.

Kryteria ewaluacji wewnętrznej:

 1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystują je w zabawie i w sytuacjach zadaniowych, w szczególności w zakresie kompetencji matematycznych.
 2. Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.
 3. W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.

Pytania kluczowe:

 1. Czy dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej?
 2. Czy dzieci wykorzystują wiadomości i umiejętności w zabawie i w sytuacjach zadaniowych?
 3. Czy podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji, konkretne wskazania?
 4. W jaki sposób w przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, jakie są tego potwierdzenia?
 5. Czy w przedszkolu formułuje się i wdraża wnioski z analiz, o których mowa wyżej?

Harmonogram ewaluacji:

Wrzesień – grudzień – planowanie ewaluacji, ukonstytuowanie się zespołów ds. ewaluacji.

Styczeń – Luty – opracowanie celu ewaluacji i pytań kluczowych, przydział zadań podzespołom, opracowywanie narzędzi, ustalenie klucza badawczego.

Marzec – kwiecień – przeprowadzenie badań, zbieranie danych.

Maj – analiza wyników.

Czerwiec  – przygotowanie raportu.

Lipiec – opracowanie raportu końcowego.

Sierpień – przedstawienie raportu na radzie pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny 2018/2019

II. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EWALUACJI

Badania prowadzono systematycznie na przełomie I – IV 2018. W trakcie badania zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł, od: dyrektora przedszkola, nauczycieli, rodziców, oraz obserwacji placówki przy wykorzystaniu różnych metod badawczych. Dzięki temu ewaluacja dostarczyła wyników o dużej wiarygodności.

Badaniem objęto 72 rodziców (ankieta) i 9 nauczycieli (ankieta). Przeprowadzono również wywiad z dyrektorem placówki (kwestionariusz), a także obserwację placówki i analizę dokumentów ( programy, dzienniki zajęć, miesięczne plany pracy, arkusze obserwacji dzieci, arkusze diagnozy dzieci, analiza osiągnięć dzieci w konkursach).

ANKIETA DO NAUCZYCIELI

W ankiecie dla nauczycieli brało udział 9 nauczycieli.

Zestawienie z przeprowadzonych ankiet dla nauczycieli przedstawiają się następująco:

 1. Czy zna Pani Podstawę Programową (cele, treści oraz warunki i zalecenia) Wychowania Przedszkolnego?

a) tak – odpowiedziało 9 ankietowanych

b) nie – odpowiedziało 0 ankietowanych

 1. Czy uwzględnia Pani zawsze wszystkie warunki i zalecenia z Podstawy Programowej?

a) tak – odpowiedziało 9 ankietowanych

b) nie – odpowiedziało 0 ankietowanych

Wymieniono:

– zajęcia kierowane, 8

– organizacja stałych i czasowych kącików zainteresowań, 7

– codzienne zabawy na świeżym powietrzu w tym spacery, 5

– samodzielna zabawa, 5

– tworzenie warunków do swobodnego rozwoju, zabawy i odpoczynku, 4

– stosowanie różnorodnych metod: aktywizujące, twórcze, 4

– organizacja zabaw ruchowych, 3

– zajęcia gimnastyczne, 3

– przygotowanie dziecka do czytania i pisania, 3

– prowadzenie obserwacji dziecka, 2

– wszystkie zalecenia i warunki uwzględnień realizując programy wychowania przedszkolnego, 2

– prowadzenie obserwacji dzieci, 2

– realizacja programu wychowania przedszkolnego, 2

– tworzenie sytuacji edukacyjnej budującej wrażliwość estetyczną dziecka, 2

– dbanie o higienę, 2

– organizacja zabaw badawczych, 2

– organizacja wycieczek, 1

– organizacja zajęć kierowanych i niekierowanych, 1

– organizacja zabaw swobodnych, 1

– uroczystości przedszkolne, 1

– organizacja zabaw badawczych, 1

– program adaptacyjny, 1

– zajęcia indywidualne, 1

– wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka, 1

– systematyczne wspieranie mechanizmów uczenia się dziecka, 1

– „Odmienna nauka czytania” I. Majchrzak, 1

– informowanie rodziców o postępach dzieci,1

 1. W jaki sposób rozpoznaje Pani indywidualne możliwości i zdolności dzieci?

Wymieniono:

– analiza wytworów dzieci, 7

– rozmowy z rodzicami, 7

– obserwacja relacji dziecka w grupie przedszkolnej, 6

– obserwacja dzieci podczas zabaw, 4

– analiza kart zapisu dziecka do przedszkola, 4

– obserwacja dzieci podczas uroczystości, 3

– obserwacja dzieci podczas zajęć, 3

– obserwacja aktywności dziecka, 2

– rozmowy z dziećmi, 2

– analiza wypowiedzi dzieci, 1

– kontrolowanie indywidualnych kart prac, 1

– rozmowy z innymi nauczycielami, 1

– tworzenie sytuacji zadaniowych, 1

– diagnozę wstępną, 1

 1. W jaki sposób monitoruje i analizuje Pani osiągnięcia każdego dziecka?

Wymieniono:

– obserwacje dzieci, uwzględniając poziom rozwoju we wszystkich sferach, 7

– analiza wytworów dziecka, 4

– obserwacja zachowań dzieci, 4

– diagnoza  u dzieci 6-letnich, 2

– strona internetowa, 2

– kronika przedszkolna, 2

– opracowanie planu pracy dobierając odpowiednie metody i formy pracy, 2

– konsultacje ze specjalistami i innymi Poradniami, 1

– korzystanie z Telebimu, 1

 1. Czy analizuje Pani wyniki diagnoz i innych badań w odniesieniu do każdego dziecka? Jeśli tak, to w jaki sposób dokumentuje pani tę analizę?

Wymieniono:

-adnotacje w arkuszach obserwacji, 6

– adnotacje w arkuszach diagnozy, 3

– zapisy w dzienniku, 3

– karty oceny gotowości szkolnej, 2

– planowanie pracy indywidualnej poprzez utworzenie grup pracy korekcyjnej, 2

– planowanie pracy indywidualnej, 1

– formułowanie wniosków do dalszej pracy, przedstawianie ich na radzie pedagogicznej, 1

– konsultacje ze specjalistami i innymi nauczycielami, 1

– prowadzenie  notatek, 1

 1. Czy analizuje pani wnioski do dalszej pracy z grupą na podstawie diagnoz?

a) tak – odpowiedziało 9 ankietowanych

b) nie – odpowiedziało 0 ankietowanych

       7. W jaki sposób wykorzystuje Pani wnioski z diagnoz i innych    badań dziecka? Proszę podać kilka przykładów ich wykorzystania.
Wyniki z diagnoz wszystkie nauczycielki wykorzystują do analizy mocnych i słabych stron dziecka i grupy przedszkolnej. W związku z tym opracowują indywidualne programy do wyrównania deficytów rozwojowych dzieci oraz do pracy z dziećmi zdolnymi. Ponadto wyniki z diagnoz wykorzystywane są do poinformowania rodziców o potrzebie przeprowadzenia pogłębionej diagnozy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i do przekazania rodzicom Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 1. Jaką wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej nabywają dzieci ?
  Z odpowiedzi wynika, że dzieci w przedszkolu nabywają wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej i są to: samodzielność, zasady zdrowego trybu życia, różne formy plastyczne, tolerancja i akceptacja, współżycie w grupie, odpowiedzialność i współpraca, czynności samoobsługowe, wzbogacanie słownika czynnego i biernego, rozwijanie czynności intelektualnych, zachowanie się na uroczystościach, koncertach, przygotowanie do nauki pisania i czytania, zasady bezpieczeństwa, poszanowanie roślin i zwierząt, postawy patriotyczne i obywatelskie.

9.Czy dzieci chętnie biorą udział w zajęciach z zakresu kształtowania pojęć matematycznych?
Tak – odpowiedziało 9 ankietowanych

 1. Jakie inne formy pracy z dziećmi wpływają na poszerzenie u dzieci umiejętności z pojęć matematycznych?
  – zabawy swobodne
  – manipulacyjne pozwalające na segregowanie, klasyfikowanie, porównywanie
  –  tworzenie rytmów
  –  konstruowanie z klocków
  –  zadania dodatkowe z większym stopniem trudności,
  –  gry i zabawy matematyczne
  –  sytuacje okolicznościowe spontaniczne
 1. Jakie metody pracy z dziećmi mają najczęstsze zastosowanie w rozwijaniu u dzieci kompetencji matematycznych?    

Nauczycielki stosują takie metody jak:

–   czynne:
–   samodzielnych doświadczeń dzieci,
–   zadań stawianych do wykonania,
–   ćwiczeń utrwalających,
–   kierowania własną aktywnością dzieci,
–   metody słowne,
–   metody oglądowe,
–   logicznego myślenia
–   zabawy badawcze , doświadczenia , obserwacje ,
–   dziecięca matematyka wg prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.

12. Z jakich środków dydaktycznych korzysta Pani organizując zajęcia z edukacji matematycznej?
Aby zajęcia były ciekawsze i łatwiej przyswajane przez dzieci nauczycielki korzystają z różnych środków dydaktycznych tj.
– liczmany,
– przedmioty codziennego użytku,
– gry matematyczne,
– guziki,
– mozaika geometryczna,
– sztuczne owoce i warzywa,
– pus-y,
– tangramy,
– kostki do gry,
– materiał przyrodniczy,
– cyfry,
– zabawki,
– patyczki,
– znaki matematyczne,
– gry planszowe,
– wagi.

 

ANKIETA DO RODZICÓW

W ankiecie do rodziców brało udział 72 rodziców.

Zestawienie z przeprowadzonych ankiet dla nauczycieli przedstawiają się następująco;

 1. Czy Państwo zostali zapoznani z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego?

72  osoby zaznaczyło – tak.

2.Czy Państwo wiedzą, że w przedszkolu prowadzona jest obserwacja/diagnoza umiejętności dzieci ?

72 osoby zaznaczyło – tak.

 1. W jaki sposób dowiadują się Państwo o osiągnięciach dzieci?

– galeria prac dzieci, 68

– rozmowy indywidualne, 57

– zebraniach z rodzicami, 45

– uroczystości i spotkania okolicznościowe, 40

– strona internetowa, 34

– ocena gotowości szkolnej, 28

 1. Czy zdaniem Państwa wiadomości i umiejętności dzieci w ciągu roku wzrosły?

– wzrosły – odpowiedziało 40 rodziców,

– wzrosły znacząco – odpowiedziało 32 rodziców.

5.Jakim dziedzinom wiedzy i umiejętności  poświęca się zbyt mało czasu?

Ankietowani stwierdzili, że nie mają uwag. Wszystkim dziedzinom wiedzy i umiejętności poświęca się tyle uwagi ile trzeba.

 1. Czy w przedszkolu zaspokajane są wszystkie potrzeby dziecka?

72  osoby zaznaczyło – tak.

 

WYWIAD Z DYREKTOREM

Kwestionariusz wywiadu z dyrektorem przedstawia się następująco:       

 1. Czy nauczyciele znają podstawę programową wychowania przedszkolnego?

Nauczycielki Przedszkola Samorządowego Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lub. znają podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 1. 2. Czy nauczyciele realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego w procesie wychowawczo – dydaktycznym , w jaki sposób?

Systematycznie każdego dnia nauczycielki realizują poszczególne obszary wychowania przedszkolnego z podstawy programowej w procesie wychowawczym, dydaktycznym i opiekuńczym.  Analizują codziennie i zrealizowane działania poszczególnych obszarów podstawy programowej, notują w planach pracy danej grupy, w dziennikach zajęć oraz miesięcznie jednorazowo w arkuszach monitorowania podstawy.

 1. Czy przedszkole spełnia odpowiednie warunki do realizacji podstawy programowej, jeśli tak to jakie?

Przedszkole dysponuje salami zajęć dla oddziałów 3, 4, 5, 6 latki. W salach znajduje się wyposażenie dostosowane dla dzieci w wieku przedszkolnym: tj. stoliki, krzesełka, dywany, pomoce dydaktyczne, zabawki, odpowiednie oświetlenie, środki dydaktyczne odpowiednio certyfikowane. Przy salach zajęć znajdują się łazienki dostosowane także do potrzeb higienicznych dzieci. Budynek przedszkola otoczony jest placem zabaw i ogromnym terenem zielonym, dwoma górkami, dwoma piaskownicami, drzewami. Sprzęt rekreacyjny taki jak: wieże, tory przeszkód, huśtawki, bujawki, zjeżdżalnie, karuzele, huśtawka-bocian, inne maja certyfikaty. Piasek w dziecięcych piaskownicach jest dwukrotnie wymieniany przed sezonem otwarcia(wiosna, jesień). Ponadto w ramach projektu utworzono ogródek sensoryczny. Rokrocznie w okresie wiosennym nauczycielki wraz z dziećmi zajmują się pielęgnacją roślin i odbywają się zajęcia sensoryczne.

 1. W jaki sposób nauczyciele zdobywają wiedzę na temat wiadomości i umiejętności dzieci?

Zgodnie z  Prawem oświatowym i rozporządzeniami prawa oświatowego prowadzą obserwację każdego wychowanka, diagnozę dziecka sześcioletniego. Wiedzę o dziecku zdobywają każdego dnia – bo systematycznie monitorują zachowanie dzieci, podczas zajęć dydaktycznych analizują poziom wiedzy i umiejętności, oraz  podczas zabaw dowolnych i kierowanych. Informują o możliwościach rozwojowych dziecka, jego zdolnościach, zainteresowaniach oraz trudnościach rozwojowych rodziców lub opiekunów wychowanków. Starają się na bieżąco z rodzicami (jeśli taka wola jest po drugiej stronie) analizować i opisywać wiadomości i umiejętności każdego wychowanka. W miarę zgodnego jednolitego współdziałania dzieci zdobywają wiele cennych wiadomości, mogą się prawidłowo rozwijać fizycznie, poznawczo, emocjonalnie.

 1. W jaki sposób nauczyciele wdrażają wnioski z analizy osiągnięć dzieci?

Analizy osiągnięć dzieci dokonują w codziennej pracy z dziećmi, szczegółowo dwukrotnie w ciągu roku w sprawozdaniach o efektach  pracy;  a także przygotowując wychowanków do uroczystości świątecznych, rodzinnych, patriotycznych, przeglądów twórczości dziecięcych, konkursów, audycji radiowych i innych zajęć dodatkowych.

 1. Czy przedszkole wzbogaca ofertę edukacyjną i w jaki sposób?

Każdego roku analizowane są przepisy prawa oświatowego w tym zakresie, potrzeby dzieci, potrzeby ich rodziców. W placówce odbywają się zajęcia z języka angielskiego dla wszystkich grup wiekowych, zajęcia z rytmiki, zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, warsztaty z gliny, zajęcia piłki nożnej, zajęcia z karate. Ponadto dodatkowo współpracujemy z Nadleśnictwem, Szkołą Muzyczną rozwijając zainteresowania wychowanków tematami ochrony przyrody, rozwijamy zainteresowania muzyczne organizując koncerty muzyczne, zapraszając artystów muzyków prezentujących poszczególne instrumenty. Zapraszamy teatry, artystów cyrku, twórców i pisarzy, autorów książek – dzieci mogą uczestniczyć w teatrze żywego słowa. Ponadto bardzo blisko współpracujemy z Biblioteką Publiczną w Tomaszowie, dostarczając bezpośredniej możliwości wypożyczania książek. Ponadto realizujemy projekt: Poznaj zawód mojego rodzica. Piszemy projekty, innowacje, programy, w których także dostarczamy wiedzę i rozwijamy zainteresowania z gatunku ekonomii, bankowości, tańca, gimnastyki, zdrowego odżywiania, zdrowego życia.

 

III. WNIOSKI

1) Działania prowadzone w przedszkolu są systematyczne, uporządkowane, dzięki czemu dzieci nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawą programową.

2) W przedszkolu prowadzona jest systematyczna obserwacja, diagnoza i analiza osiągnięć dzieci, a wyniki tej analizy służą do sformułowania wniosków, które  przyczyniają się do rozwijania umiejętności dzieci i do planowania dalszej pracy z dziećmi.

3) Nauczyciele w pracy dydaktyczno-wychowawczej biorą pod uwagę możliwości swoich wychowanków, stosują aktywne metody pracy.

4) Przedszkole tworzy warunki sprzyjające rozwijaniu aktywności matematycznej i rozwija uzdolnienia dzieci z zakresu edukacji matematycznej.

5) Dzieci mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w różnych formach działalności przedszkola – galeria prac, występy, uroczystości, przedstawienia; osiągają sukcesy w konkursach, także poza placówką.

6) Przedszkole posiada bogatą bazę środków dydaktycznych wykorzystywanych do prowadzenia edukacji matematycznej wychowanków.

IV. REKOMENDACJE

 1. Aby utrzymać obecny wysoki poziom w zakresie nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej wskazane jest dalsze kontynuowanie działań podejmowanych obecnie przez nauczycieli.
 1. Wzbogacić przestrzeń przedszkolną o nowe kąciki tematyczne, rozwijające aktywność twórczą i intelektualną dziecka, wzbogacić sale o różnorodne układanki i zabawki edukacyjne.
 1. Kontynuować dokładne rozpoznawanie potrzeb i możliwości dzieci.

                                                                           Data sporządzenia raportu: 31.07.2018

Dodaj komentarz

Skip to content