Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Nabór do Przedszkola Samorządowego Nr 5 na rok szkolny 2024/2025

Informacje ogólne:

 1. Do przedszkoli samorządowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Tomaszów Lubelski. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 2. Kandydaci zamieszkali poza terenem Miasta Tomaszów Lubelski mogą być przyjęci do przedszkola samorządowego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola będą dysponowały wolnymi miejscami.
 3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w sekretariacie przedszkola, do którego uczęszcza dziecko w terminie w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 4. Jeżeli rodzic zamierza zmienić przedszkole zobowiązany jest złożyć wniosek o przyjęcia dziecka do przedszkola zgodnie z zasadami rekrutacji.
 5. Wnioski o przyjęcie do przedszkola oraz deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego dostępne są na stronach internetowych tych przedszkoli.
 6. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola samorządowego.

Postępowanie rekrutacyjne:

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone w art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami pod uwagę będą brane kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale Nr XXX/260/2017 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski.

Kryteria ustawowe:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata
 2. Niepełnosprawność kandydata
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria powyższe mają jednakową wartość.

Kryteria określone w Uchwale Nr XXX/260/2017 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski:

 

 1. Pobyt dziecka w przedszkolu 6 godz., 7 godz., 8 godz., 9 godz. i więcej – odpowiednio 6, 7, 8, 9 pkt.
 2. Rodzeństwo dziecka kontynuującego w przedszkolu wychowanie przedszkolne – 2 pkt.
 3. Dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących, prowadzących działalność gospodarczą lub studiujących – 6 pkt.
 4. Dziecko, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub studiuje – 4 pkt.
 5. Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny samotnie wychowuje – 8 pkt.

Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym:

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44)
 3. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu, oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
 4. Dokumenty poświadczające objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.)
 5. Opatrzona prezentą (stemplem urzędu skarbowego) zanonimowana do treści zawartych we wniosku o przyjęcie do przedszkola kopia pierwszej strony rocznego zeznania podatkowego (PIT) rodzica/prawnego opiekuna za ostatni rok podatkowy lub w przypadku, jeżeli nie dokonano jeszcze rozliczenia kopia pierwszej strony PIT za poprzedni rok podatkowy, lub kopia pierwszej strony PIT wraz z urzędowym potwierdzeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO). (Podstawa prawna: art. 6 pkt 1 lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.2016.119.1) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i art. 6 pkt 1 lit. e przywołanego rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). Kopia pierwszej strony PIT rodzica/rodziców (prawnych opiekunów) za ostatni lub poprzedni rok podatkowy, pozwoli na zweryfikowanie miejsca zamieszkania rodzica/rodziców (prawnych opiekunów) oraz dziecka co jest niezbędne do wypełnienia przez Miasto wymogu wynikającego z art. 131 ust. 1 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, dotyczącego obowiązku przyjęcia do publicznych przedszkoli kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
 6. Oświadczenie rodzica(ów)/opiekunów prawnych zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola o zatrudnieniu, pobieraniu nauki na studiach, prowadzeniu działalności gospodarczej lub o samotnym wychowywaniu dziecka.
 7. Oświadczenie rodzica(ów)/opiekunów prawnych zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Ważne:

 • Dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (art. 150 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
 • Dokumenty:
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu,
  • poświadczające objęcie dziecka pieczą zastępczą,

mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata (art. 150 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
 • Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia może odbywać się w formie elektronicznej, np. skan/zdjęcie oświadczenia przesłane na adres e-mail przedszkola.

Terminy rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli dla których Miasto Tomaszów Lubelski jest organem prowadzącym określa

 • Zarządzenie nr 6/202 Burmistrza Miasta Tomaszowa Lubelskiego z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli dla których Miasto Tomaszów Lubelski jest organem prowadzącym.

WAŻNE!!!

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA SĄ DO POBRANIA W ZAKŁADCE ,,PLIKI DO POBRANIA” I BĘDĄ PRZYJMOWANE OD 1 LUTEGO.

Skip to content