Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 5 

IM. KRASNALA HAŁABAŁY W ROKU SZK. 2018/2019

 

Badaniem objęte zostało: Wymaganie I.7Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju. 

(na podst. Rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i przedszkoli)

Ewaluacja polegała na zebraniu i przeanalizowaniu informacji o współpracy placówki ze środowiskiem lokalnym, w szczególności w zakresie wykorzystywania zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. 

Celem ewaluacji było:  Zgromadzenie informacji o formach współpracy z instytucjami  i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

Kryteria:

 1. Przedszkole rozpoznaje potrzeby środowiska lokalnego.
 2. Przedszkole uwzględnia  i zaspokaja zróżnicowane potrzeby środowiska lokalnego.
 3. Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój dzieci.

Pytania kluczowe:

 1. Jakie przedsięwzięcia w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym są organizowane w przedszkolu i w jakich przedsięwzięciach organizowanych w  środowisku lokalnym uczestniczy przedszkole?
 2. Z jakimi podmiotami działającymi w środowisku i w jakim zakresie współpracuje przedszkole?
 3. Jakie korzyści dla dzieci i przedszkola przyniosła współpraca ze środowiskiem  lokalnym?

Ewaluację przeprowadzono wykorzystując następujące narzędzia badawcze:

 1. Wywiad z Dyrektorem.
 2. Ankieta skierowana do nauczycieli.
 3. Ankieta skierowana do Rodziców.
 4. Ankieta skierowana do Instytucji z którymi współpracuje placówka.

Przebieg badań:

Badania przeprowadzono w marcu i kwietniu 2019 roku. Wzięło w nich udział 9 nauczycieli,  Dyrektor,  72 rodziców ze 100 wydanych ankiet oraz  19 Instytucji z terenu miasta. Nauczyciele, Rodzice oraz Dyrektorzy/Kierownicy instytucji zostali poproszeni o wypełnienie kwestionariuszy ankiet opracowanych przez Zespoły do spraw ewaluacji.  Odbyła się także rozmowa kierowana\wywiad z Panią Dyrektor Marią Majak – Rebizant.

 

Wyniki badań ewaluacyjnych:

WYNIKI ANKIETY SKIEROWANEJ DO RODZICOW 

Ankietę skierowaną do Rodziców wypełniło 72 rodziców ze 100 wybranych losowo – po 20 z każdej grupy wiekowej. Rodzice odpowiedzieli na 6 pytań:

I. Jakie przedsięwzięcia w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym są organizowane w przedszkolu, najczęstsze odpowiedzi:

 1. Uroczystości – 64  86%
 2. Konkursy 60  81%
 3. Wycieczki 58  78%
 4. Spotkania z ciekawymi ludźmi 57  77%
 5. Akcje charytatywne 51   69%
 6. Projekty 46      62%
 7. Przemarsz ekologiczny 45    60%
 8. Kiermasze 41     55%
 9. Prelekcje, prezentacje 37     50%
 10. Imprezy sportowe 28    38% 
 11. Inne: pikniki, nagrywanie audycji radiowych, uroczystości patriotyczne

II. W jakich przedsięwzięciach organizowanych w środowisku lokalnym uczestniczy przedszkole:

 1. Uroczystości 62  84%
 2. Wycieczki 59  80%
 3. Spotkania z ciekawymi ludźmi 56  76%
 4. Konkursy 54    73%
 5. Akcje charytatywne 51    69%  
 6. Przemarsz ekologiczny 46    62%
 7. Projekty 44     59%
 8. Prelekcje, prezentacje 32     43%
 9. Kiermasze 32     43% 
 10. Imprezy sportowe 26    35%
 11. Inne: Dni Godności 2    3%

III. Z jakimi podmiotami działającymi w środowisku i w jakim zakresie współpracuje przedszkole:

 1. Biblioteka (wypożyczanie książek) 6486%
 2. Policja (spotkania z policjantami, wycieczki na policję) 63    85%
 3. TDK (uroczystości, konkursy) 62     84%
 4. Nadleśnictwo Tomaszów Lub (wycieczki, spotkania z leśnikiem, pogadanki) 61    83%
 5. Straż pożarna (wycieczki, próbny alarm) 60    81%
 6. Przedsiębiorcami (wycieczki do różnych firm i zakładów) 56    76%
 7. Zakłady pracy rodziców 56    76%
 8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (spotkania, zajęcia) 47     63%
 9. Służba zdrowia 46    62%
 10. Szkoła Podstawowa 44    59%
 11. Rewizje Tomaszowskie (artykuły) 42   56%
 12. Inne: Szkła Specjalna, OREW, Szkoła Muzyczna

IV. Jakie korzyści dla dzieci i przedszkola przyniosła współpraca ze środowiskiem lokalnym:

Dla dzieci 

 1. nabywanie nowych doświadczeń, wiedzy, umiejętności 66    89%   
 2. rozwijanie swoich zainteresowań 65    88%
 3. uczenie kreatywnego, twórczego myślenia 63     85% 
 4. motywowanie do aktywnego czytelnictwa 62    84%
 5. wspieranie uzdolnień 60    81%
 6. nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresujących 59     80%  
 7. poznanie pięknego środowiska przyrodniczego jakim jest las i jego mieszkańcy; uczenie dzieci odpowiedzialności za ochronę i korzystanie z jego uroków oraz darów 58     78% 
 8. rozbudzanie aktywności poznawczej i twórczej 57      77%
 9. ciekawe spędzanie czasu 54      73%
 10. inne: dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola

Dla przedszkola 

 1. Promocja placówki w środowisku lokalnym 67    90%
 2. Uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym 62     84%
 3. Nawiązanie stałej współpracy z podmiotami 60    82%
 4. Poprawa stanu bezpieczeństwa placówki 57     77%
 5. Możliwość pozyskania sponsora 54    73%
 6. Inne: podnoszenie jakości pracy przedszkola 

V. Czy rodzice są zadowoleni ze stosowanych w przedszkolu sposobów rozwijania kompetencji „przedsiębiorczość”

TAK  – 72  100%            NIE- 0

VI. Czy dzieci częściej przejawiają postawy kreatywne, innowacyjne i przedsiębiorcze?

TAK -68 94 %

NIE ZAUWAŻYŁAM/EM  – 4       6%

NIE- 0

 

ZESTAWIENIE Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET DLA NAUCZYCIELI PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

W  ankiecie dla nauczycieli  wzięło udział 11 nauczycielek naszej placówki.

Pytanie 1:  ,,Czy w czasie bieżącego roku szkolnego podejmowała Pani działania na rzecz  współpracy ze środowiskiem”? wszystkie ankietowane stwierdziły zgodnie  Tak (100%)

 Pytanie 2:  „Z jakimi instytucjami działającymi na terenie miasta Pani współpracuje? 

Tomaszowski Dom Kultury; Urząd Miasta; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna; Przedszkole Nr.1 i 2; Szkoła Podstawowa Nr, 1,2,3; 
Zespół Szkół Nr.3- wolontariat cykliczne czytanie bajek oraz występ gr. V ,,Złote Rybki” w TDK z okazji 100 – lecia Niepodległości; Zespół Szkół Nr.2- zajęcia z nauczycielem – eksperymenty;  Przedszkole w Lubyczy Królewskiej; Nadleśnictwo Tomaszów Lub.; PGKiM; Centrum Edukacyjne ZOOM; MOPS; Miejska Biblioteka Publiczna; Policja; Straż Pożarna; Rewizje Tomaszowskie; Parafia Św. Józefa w Tomaszowie Lub.; Katolickie Radio Zamość; Stacja Sanitarno Epidemiologiczna; Służba Zdrowia spotkanie z Ratownikiem Medycznym; Straż Graniczna; ZUS; Lokalna Organizacja Turystyczna; Uroczystość z okazji 11 listopada –składanie kwiatów pod pomnikiem Piłsudskiego; zajęcie otwarte dla nauczycieli i dyrektorów( j. angielski).

,,W jakich przedsięwzięciach organizowanych w środowisku Pani brała udział”

 Spotkania z przedsiębiorcami- fryzjer, kosmetyczka, pszczelarz, aptekarz, stomatolog, Piekarnia ,,Sakbaj”; ,,Pracownia ciast i ciasteczek Anna Mandziuk” Centrum Ogrodnicze, Spotkanie z Restauratorami, Projekty ekologiczne, Projekt ,,Mała księżniczka- wielki człowiek”, wolontariat z ZSZ. Nr.3, występy dzieci w TDK-u, cykliczne spotkania z biblioteką, wycieczki, konkursy, uroczystości, akcje charytatywne ,,Pomóż dzieciom Przetrwać zimę”, ,,Góra Grosza” innowacja pedagogiczna ,,Kuchcikowe smaki Krasnala Hałabały”, organizowanie  spotkań ze specjalistami (psychologiem, pedagogiem)

Pytanie 3: „Czy pani zdaniem podejmowana współpraca przyczyniła się do rozwoju dziecka?” wszystkie ankietowane stwierdziły zgodnie  Tak (100%)

Pytanie 4: ,,Jakie pozytywne cechy związane z rozwojem dzieci zaobserwowano w aspekcie współpracy ze środowiskiem”?

dziecko: sumienne ,obowiązkowe z wysoką samoocena, kreatywne, otwarte, śmiałe, aktywne, komunikatywne, pokonujące trudności, dzieci nawiązują  kontakty społeczne, potrafią zachować się w miejscu publicznym,  poszerzają swoją wiedzę, poznają różne środowiska, rozwijamy zainteresowania, umiejętności, zdolności,  uczymy empatii, współodpowiedzialności, pokonywania lęku, ogłady i kultury osobistej, współpracy z drugą osobą, odporności emocjonalnej, indywidualności, ciekawości świata, świadomości zagrożeń, integracji wielu środowisk, świadomego wyboru, podejmowania decyzji, motywujemy, wzmacniamy pozytywne postawy.

Pytanie 5: Jakie korzyści dla przedszkola wynikają ze wzajemnej współpracy z podmiotami i osobami działającymi w środowisku?

Promocja placówki, pozyskiwanie sponsorów, poznanie środowiska spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, instytucji i osób tam pracujących, tworzenie miłej atmosfery wokół przedszkola, integracja społeczności lokalnej, nawiązywanie współpracy, współpraca ze środowiskiem pozytywnie wpływa na wizerunek przedszkola,  uatrakcyjnienie edukacji, lepsza jakość wychowania przedszkolnego, kształtowanie poczucia tożsamości i przynależności lokalnej dzieci, rozwijanie talentów i zainteresowań u dzieci, wymiana doświadczeń i możliwość konsultacji ze specjalistami, kształtowanie pożądanych postaw społecznych, wszechstronny rozwój dzieci, poprawa bezpieczeństwa dzieci, podniesienie atrakcyjności pobytu dzieci w placówce, możliwość zaprezentowania swoich talentów w środowisku, zaangażowanie rodziców, wspieranie działalności wychowawczo – dydaktycznej przedszkola, wzbogacenie wiedzy i umiejętności dzieci.

Pytanie 6: ,,Jakie kompetencje kluczowe kształcone są u dzieci poprzez współpracę przedszkola z instytucjami ze środowiska lokalnego”?

Porozumiewanie się w języku ojczystym.
Porozumiewanie się w języku obcym
Matematyczna i podstawowa kompetencja naukowo techniczna.
Umiejętność uczenia się.
Kompetencja informatyczna
Kompetencje społeczno obywatelskie
Inicjatywność i przedsiębiorczość.
Świadomość i ekspresja kulturalna.

   WYNIKI  OTRZYMANE Z ANKIETY  SKIEROWANEJ DO INSTYTUCJI PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

   W ankiecie wzięło udział 19 instytucji z wybranych 20.

   Na pytanie – Czy uważają Państwo, że współpraca przedszkola z organizacjami i instytucjami lokalnymi korzystnie wpływa na rozwój dzieci? –   19 instytucji odpowiedziało – zdecydowanie tak.

   Na pytanie  – Jakie są  Państwa zdaniem – najważniejsze korzyści, które daje przedszkolu współpraca ze środowiskiem lokalnym?

     19 – instytucji  zaznaczyło odpowiedź  – promowanie wartości wychowania przedszkolnego,

      8 – Prestiż i uznanie w środowisku,

    11 – Odpowiada na najważniejsze potrzeby środowiska lokalnego,

    13 – Możliwość korzystania z zasobów środowiska lokalnego,

    Inne korzyści – organizacja spotkań, warsztatów, i konferencji dotyczących spraw  obywatelskich. Efektywniejsza i szersza pomoc psychologiczno – pedagogiczna, wymiana doświadczeń i wiedzy. Uspołecznienie, socjalizacja, poznanie lokalnego środowiska. Kształtowanie właściwych postaw sozologicznych wobec środowiska naturalnego. Przedszkole jest miejscem integracji społeczności lokalnej.

   Na pytanie – Jak działalność przedszkola wykorzystuje swoje zasoby na rzecz środowiska lokalnego?  – 19 instytucji odpowiedziało – przedszkole wykorzystuje swoje zasoby na rzecz środowiska lokalnego.

ANALIZA WYWIADU Z DYREKTOREM PRZEDSZKOLA

Pytania skierowane do Dyrektora Przedszkola  Samorządowego Nr 5 im. Krasnala Hałabały dotyczące współpracy ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

 1. Proszę wymienić instytucje i organizacje stanowiące bazę lokalnego środowiska przedszkolnego?

Odpowiedź: Urząd Miasta w Tomaszowie Lub., Tomaszowski Dom Kultury, Nadleśnictwo Tomaszów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Tomaszowie Lub., Przedszkole Samorządowe Nr 1, Nr 2 w Tomaszowie Lub., Szkoła Podstawowa Nr 3, Nr 2, Nr 1 w Tomaszowie Lub., Przedszkole Samorządowe w Lubyczy Królewskiej, Miejska  Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lub., Zespół Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lub., Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy, Szkoła Specjalna im. Korczaka w Tomaszowie Lub., StowarzyszenieTomaszowskie Karate, Lokalna Grupa Działania, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Lub., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tomaszowie Lub., Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tomaszowie Lub., Kuratorium Oświaty w Lublinie, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie, Parafia Św. Józefa w Tomaszowie Lub., Katolickie Radio Zamość, Rewizje Tomaszowskie, Policja, Straż Pożarna, Państwowa Szkoła Muzyczna w Tomaszowie Lub., Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, PCK, przedsiębiorstwa w Tomaszowie i gminie;

 1. Proszę wymienić najważniejsze inicjatywy podjęte przez przedszkole na rzecz środowiska lokalnego?

Odpowiedź: 

Edukacyjne: Propagowanie ważności rozwoju psychofizycznego dziecka w okresie: 3-6 roku w życiu dziecka; Edukacja rodziców i opiekunów, integracja społeczności lokalnej i rodziny wychowanków,; Edukacja ekologiczna, patriotyczna, prozdrowotna, obywatelska,; projekty obywatelskie, ekologiczne, wiedzy o zdrowiu, higienie, bezpieczeństwie)

W latach 2010-2013 utworzenie dodatkowych punktów przedszkolnych  dla ok. 100 dzieci w wieku przedszkolnym i możliwość uczestnictwa w środowisku rówieśników i rozwoju dzieci z rodzin uboższych;

Wychowawcze i opiekuńcze: Przedsięwzięcia z rodzicami: uroczystości, imprezy okolicznościowe, festyny rodzinne, wydarzenia lokalne wspierające osoby niepełnosprawne, ludowa twórczość lokalna, obchody miejskie, stowarzyszeniowe, obchody 100lecia rocznicy Niepodległości, eventy  eko,; Np.: Dzień Samorządowca, Dzień Strażaka, Dzień Flagi, Dni Tomaszowa, Dzień Niepodległości, rocznica powołania szkoły nr 3;

 1. W jaki sposób pozyskuje Pani informacje na temat potrzeb i możliwości środowiska lokalnego?

Odpowiedź: Systematyczne śledzenie stron szkół, instytucji,; ewaluacja wewnętrzna w placówce, rozmowy z mieszkańcami, rodzicami, absolwentami; wywiady i ankiety z rodzicami i przedstawicielami instytucji oświatowych, miejskich, przedsiębiorcami, wymiana doświadczeń w trakcie spotkań i uroczystości, rozmowy z pracownikami innych placówek i instytucji;

 1. Czy współpraca przedszkola z podmiotami działającymi w środowisku lokalnym wpływa na rozwój dzieci?

Odpowiedź: Przedszkole jest instytucją wychowawczą, edukacyjną i opiekuńczą.Współpraca z podmiotami, które działają w środowisku lokalnym jest konieczna, wspierająca, budująca i uzupełniająca proces edukacji małego dziecka. Dzięki tej współpracy dziecko wchodzi w świat zewnętrzny, pozyskuje o nim wiedzę, zdobywa umiejętności i kreuje postawy.

 1. Jakie korzyści dla przedszkola wynikają ze wzajemnej współpracy z podmiotami  i osobami działającymi w środowisku?

Dzięki współpracy z Policją i Strażą uczymy postawy bezpieczeństwa, zaufania, udzielania pomocy innym, zachowania w sytuacjach trudnych i zagrożenia życia człowieka; 

Przez współpracę z MPGKiM i WFOŚiGW czy Nadleśnictwem uczymy postaw ekologicznych, skierowanych na ochronę środowiska, współodpowiedzialności za działania człowieka na rzecz przyrody, recyklingu, uczestnictwo kiermaszach, dniach z ekologią poszerza wiedzę i umiejętności itp.,

Dzięki współpracy z Tomaszowskim Domem Kultury czy Miejską Biblioteką Publiczną wdrażamy potrzebę zdobywania wiedzy(czytanie literatury), korzystania z kultury i poszerzania i rozwijania zainteresowań i zdolności( oglądanie teatrzyków, występy i pokazy tańca, udział w przeglądach piosenki dziecięcej, konkursach, akcjach charytatywnych);

Dzięki współpracy z Urzędem Miasta,  instytucjami stowarzyszeniowymi w Tomaszowie realizujemy szereg dodatkowych programów i  projektów, dzięki którym pozyskujemy finanse, organizujemy wycieczki, poszerzamy wiedzę i umiejętności, uczymy wychowanków otwartości, komunikatywności, obowiązkowości, zaangażowania, przygotowujemy do pełnienia przyszłych obowiązków.

 1. Jakie kompetencje są  kształcone u dzieci poprzez współpracę przedszkola z instytucjami ze środowiska lokalnego?

Dzięki współdziałaniu z instytucjami, szkołami, przedszkolami, mediami, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami uczymy i kształcimy kompetencje: kulturalne, społeczne, inicjatywności i przedsiębiorczości, uczenia się przez całe życie, kompetencje obywatelskie, matematyczne, uczenia się języków.

UZYSKANE ODPOWIEDZI NA PYTANIA KLUCZOWE

Na podstawie ankiet skierowanych do instytucji, nauczycieli i rodziców, a także wywiadu z Dyrektorem uzyskano odpowiedzi na pytania kluczowe:

 1. Jakie przedsięwzięcia w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym są organizowane w przedszkolu i w jakich przedsięwzięciach organizowanych w  środowisku lokalnym uczestniczy przedszkole?

 NAUCZYCIELE  ODPOWIEDZIELI:

Spotkania z przedsiębiorcami – fryzjer, kosmetyczka, pszczelarz, aptekarz, stomatolog, Piekarnia ,,Sakbaj”, ,,Pracownia ciast i ciasteczek Anna Mandziuk” Centrum Ogrodnicze, Spotkanie z Restauratorami, Projekty ekologiczne, Projekt ,,Mała księżniczka- wielki człowiek”, wolontariat z ZSz. Nr.3, występy dzieci w TDK, cykliczne spotkania z biblioteką, wycieczki, konkursy, uroczystości, akcje charytatywne ,,Pomóż dzieciom Przetrwać zimę”, ,,Góra Grosza” innowacja pedagogiczna ,,Kuchcikowe smaki Krasnala Hałabały”, organizowanie  spotkań ze specjalistami (psychologiem, pedagogiem)

RODZICE NATOMIAST ODPOWIEDZIELI ŻE SĄ TO:

Uroczystości, konkursy, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, akcje charytatywne, projekty, przemarsz ekologiczny, kiermasze, prelekcje, prezentacje, imprezy sportowe  

Inne: pikniki, nagrywanie audycji radiowych, uroczystości patriotyczne

 1. Z jakimi podmiotami działającymi w środowisku i w jakim zakresie współpracuje przedszkole?

ZARÓWNO DYREKTOR JAK I NAUCZYCIELE WYMIENILI WIELE 

      INSTYTUCJI Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJE PRZEDSZKOLE:

Urząd Miasta w Tomaszowie Lub., Tomaszowski Dom Kultury, Nadleśnictwo Tomaszów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Tomaszowie Lub., Przedszkole Samorządowe Nr 1, Nr 2 w Tomaszowie Lub., Szkoła Podstawowa Nr 3, Nr 2, Nr 1 w Tomaszowie Lub., Przedszkole Samorządowe w Lubyczy Królewskiej, Miejska  Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lub., Zespół Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lub., Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy, Szkoła Specjalna im. Korczaka w Tomaszowie Lub., Stowarzyszenie Tomaszowskie Karate, Lokalna Grupa Działania, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Lub., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tomaszowie Lub., Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tomaszowie Lub., Kuratorium Oświaty w Lublinie, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie, Parafia Św. Józefa w Tomaszowie Lub., Katolickie Radio Zamość, Rewizje Tomaszowskie, Policja, Straż Pożarna, Państwowa Szkoła Muzyczna w Tomaszowie Lub., Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, PCK, przedsiębiorstwa w Tomaszowie i gminie;

 1. Jakie korzyści dla dzieci i przedszkola przyniosła współpraca ze środowiskiem  lokalnym?

Dzięki współpracy z Policją i Strażą uczymy postawy bezpieczeństwa, zaufania, udzielania pomocy innym, zachowania w sytuacjach trudnych i zagrożenia życia człowieka; 

Przez współpracę z MPGKiM i WFOŚiGW czy Nadleśnictwem uczymy postaw ekologicznych, skierowanych na ochronę środowiska, współodpowiedzialności za działania człowieka na rzecz przyrody, recyklingu, uczestnictwo kiermaszach, dniach z ekologią poszerza wiedzę i umiejętności itp.,

Dzięki współpracy z Tomaszowskim Domem Kultury czy Miejską Biblioteką Publiczną wdrażamy potrzebę zdobywania wiedzy(czytanie literatury), korzystania z kultury, poszerzania i rozwijania zainteresowań i zdolności (oglądanie teatrzyków, występy i pokazy tańca, udział w przeglądach piosenki dziecięcej, konkursach, akcjach charytatywnych);

Dzięki współpracy z Urzędem Miasta,  instytucjami stowarzyszeniowymi w Tomaszowie realizujemy szereg dodatkowych programów i  projektów, dzięki którym pozyskujemy finanse, organizujemy wycieczki, poszerzamy wiedzę i umiejętności, uczymy wychowanków otwartości, komunikatywności, obowiązkowości, zaangażowania, przygotowujemy do pełnienia przyszłych obowiązków.

WNIOSKI I REKOMENDACJE

Wnioski:

 1. Przedszkole w sposób celowy i zaplanowany współpracuje z rożnymi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. 
 2. Zakres współpracy ze środowiskiem lokalnym jest bardzo szeroki i obejmuje różnorodne instytucje o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, profilaktycznym, kulturowo- artystycznym i społecznym.
 3. Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym pozytywnie wpływa na ich wzajemny rozwój oraz rozwój dzieci.

Rekomendacje:

 1. Aby utrzymać obecny wysoki poziom współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym wskazane jest dalsze kontynuowanie działań podejmowanych obecnie przez nauczycieli.
 2. Należy kontynuować współpracę z instytucjami lokalnymi w celu wzbogacania  działalności przedszkola
 3. Organizować spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wycieczki po najbliższej okolicy.
 4. Wyjść naprzeciw nowym ofertom współpracy zaproponowanej przez instytucje. 

 

  Raport opracowały:

mgr Jolanta Samulak

mgr Ewelina Malec

Dodaj komentarz

Skip to content