Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Ograniczenie funkcjonowania przedszkola od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r.

  • Homepage
  • Wpisy
  • Ograniczenie funkcjonowania przedszkola od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r.

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawiesza się działalność dydaktyczno- wychowawczą przedszkola w dniach od  29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Nasze przedszkole będzie realizowało obowiązek opieki wyłącznie dla dzieci, których rodzice/ opiekunowie prawni:

– są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

– rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
– są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
– są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
– są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
– są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych  oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
– są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
– są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

Prosimy wyżej wymienione osoby o zgłaszanie takiej potrzeby do wychowawców grup.

Skip to content