Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim

Częściowe otwarcie przedszkola

Nasze przedszkole od 6 maja 2020 roku częściowo wznawia działalność (prowadzone są działania opiekuńcze). Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Burmistrza Miasta Tomaszów Lub. w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli samorządowych w tym okresie https://przedszkolenumer5.pl/wp-content/uploads/2020/05/zarządzenie.pdf

Rodzice dzieci, którzy decydują się posłać swoje dziecko do przedszkola proszeni są o wypełnienie dwóch poniższych formularzy i odesłanie ich na adres elektroniczny przedszkola przedszkolenr1982@o2.pl

https://przedszkolenumer5.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zgłoszenie-dziecka-do-przedszkola-od-6.05.2020r.docx

https://przedszkolenumer5.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zgoda-na-mierzenie-temperatury.docx


PROCEDURA PRZYJĘCIA  I ODBIORU  DZIECKA DO/Z PLACÓWKI

Ustala się godziny pracy przedszkola od 06:30-16:30

Rodzicu ! Zachowaj spokój, cierpliwie oczekuj na swoją kolej, wszelkie utrudnienia i ograniczenia w funkcjonowaniu przedszkola wynikają z troski o zdrowie Twojego dziecka, Jego najbliższych i personelu.

 1. Do przedszkola może zostać przyjęte jedynie dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Rodzic jest zobowiązany na bieżąco informować dyrektora placówki o istotnych aspektach stanu zdrowia dziecka (wzrost temperatury, wystąpienie innych niepokojących objawów), w tym konieczności poddania się kwarantannie/ izolacji dziecka lub innych domowników, oraz mierzeniu dziecku temperatury każdorazowo przed posłaniem dziecka do placówki.
 2. Dziecko jest odbierane od rodzica/opiekuna przez pracownika placówki przed wejściem głównym do budynku przedszkola. Rodzic/opiekun nie wchodzi do budynku instytucji W celu przywołania pracownika placówki, należy zdezynfekować ręce przy użyciu płynu do dezynfekcji umieszczonego przy wejściu, a następnie  zadzwonić dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach wejścia głównego.
 3. Wejście rodzica/opiekunka dziecka na teren budynku przedszkola jest dopuszczalne jedynie w wyjątkowych, nagłych przypadkach jak konieczność odebrania dziecka z placówki, u którego wystąpiło pogorszenie stanu zdrowia.
 4. Rodzic jest zobowiązany w czasie pobytu w placówce do noszenia osłony dróg oddechowych, rękawiczek jednorazowych oraz fartucha jednorazowego z długim rękawem.
 5. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do zachowania minimalnego dystansu 2 m od wszystkich osób przebywających w placówce oraz do stosowania się do wytycznych udzielanych przez pracownika przedszkola tj. konieczność zatrzymania się w wyznaczonym miejscu, zakaz wchodzenia bezpośrednio do sali zabaw, w której przebywają dzieci.
 6. Rodzic/opiekun jak i dziecko, które ukończyło 4 rok życia są zobowiązani do  stosowania osłony dróg oddechowych, w czasie drogi do przedszkola jak i na terenie posesji w czasie oczekiwania na pracownika przedszkola.
 7. Odbierający dziecko od rodzica/opiekuna pracownik przedszkola jest zobowiązany do stosowania wzmożonych środków ochronnych tj. jest wyposażony w osłonę dróg oddechowych, rękawiczki jednorazowe, fartuch jednorazowy.
 8. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci pracownik ma prawo odmówić wpuszczenia dziecka do placówki. W takiej sytuacji pracownik jest zobowiązany do poinformowania rodzica/opiekuna o konieczności zabrania dziecka do domu oraz niezwłocznego skontaktowania się z lekarzem.
 9. Dziecko wchodzi do placówki bez zabawek, przedmiotów własnych. W razie przyniesienia przez dziecko zabawki/innego przedmiotu pracownik informuje rodzica/opiekuna, że powinien je zabrać do domu.
 10. Rodzice/opiekunowie podopiecznych  w czasie oczekiwania na wpuszczenie własnego dziecka do instytucji są zobowiązani zachować bezpieczny dystans co najmniej 1,5 m od innych oczekujących rodzin z dziećmi, zarówno na terenie posesji jak i bezpośrednio przed nią.
 11. Odbiór dziecka z placówki następuje za pośrednictwem pracownika zatrudnionego w przedszkolu. Rodzic/opiekun nie wchodzi na teren budynku. Rodzic/opiekun zobowiązany jest zdezynfekować ręce przy użyciu płynu dezynfekującego umieszczonego przy wejściu a następnie zadzwonić dzwonkiem w celu powiadomienia pracownika o swojej obecności. Pracownik placówki wyposażony w środki ochronne przyprowadza dziecko bezpośrednio z sali zabaw do rodzica.
 12. Dziecko przebierane jest w szatni przez pracownika placówki.

Informacja o czynnikach  ryzyka  COVID-19  oraz odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do instytucji https://przedszkolenumer5.pl/wp-content/uploads/2020/05/Informacja-o-czynnikach-ryzyka-COVID.docx


Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego https://przedszkolenumer5.pl/wp-content/uploads/2020/05/GIS-wytyczne.pdf


Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia https://przedszkolenumer5.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne_GIS_i_MZ-1.pdf

 

Dodaj komentarz

Skip to content