Koncepcja pracy

Koncepcja Pracy

Przedszkola Samorządowego Nr 5

 im. Krasnala Hałabały

na lata 2016- 2019

 

„Dobro dziecka jest najwyższą wartością każdego człowieka”. W myśl tej sentencji praca opiekuńczo-dydaktyczno- wychowawcza w naszej placówce jest ukierunkowana  na dziecko i jego harmonijny rozwój. W tym celu wykorzystujemy różnorodne metody i formy pracy, treści kształcenia bliskie dziecku, szczególnie motywy bajkowe i wątki baśniowe, które sprzyjają rozwijaniu uczuć dziecka i kształtowaniu jego postawy moralnej.

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU:

Dziecko jest:

– otwarte

– twórcze

– ciekawe świata

– komunikatywne

– przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji

– odpowiedzialne i obowiązkowe

– świadome zagrożeń

– kulturalne i tolerancyjne

       – dążące do osiągnięcia sukcesu i radzące sobie z porażkami

      – kreatywne i empatyczne

 

II. CELE I ZADANIA GŁÓWNE

 

1. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Zapewnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.

3.Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

4. Stymulowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego indywidualnym tempem pracy.

5. Nauka przez aktywne działanie.

6.Współpraca z placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta .

7. Wzbogacanie oferty edukacyjnej przedszkola.

8. Angażowanie rodziców do realizacji zadań przedszkola.

9. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka , współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

10. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola.

11. Promowanie działalności przedszkola w środowisku.

12. Promowanie zdrowego stylu życia.

13. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

14. Rozbudzanie zaciekawienia poznawanym światem.

15. Wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole nasze jest bezpieczną zintegrowaną placówką, w której największym dobrem jest dobro dziecka. Naczelnym zadaniem przedszkola jest przygotowanie dziecka do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Każdemu dziecku stwarzamy szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Nasi wychowankowie chcą się uczyć, twórczo myśleć, działać w poczuciu bezpieczeństwa,wzajemnego zaufania i zrozumienia. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Naszą dewizą jest optymizm, twórcze myślenie i otwartość na nowe doświadczenia. Naszymi sprzymierzeńcami są rodzice, którzy czynnie uczestniczą w codziennym życiu przedszkola. Dążymy do tego, aby nasze dzieci osiągnęły gotowość szkolną i odnosiły sukcesy w szkole zgodne z indywidualnym potencjałem rozwojowym.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne!

Zrobimy wszystko, aby w naszym przedszkolu czuło się kochane, bezpieczne i akceptowane.

Stworzymy warunki i pomożemy mu poznać swoje możliwości, być samodzielnym, twórczym i otwartym na nowe doświadczenia.

 

ZASOBY LUDZKIE

W naszym przedszkolu pracuje 24 osoby, w tym 12 nauczycielek i 12 osób personelu administracyjnego

 • kadra jest wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna
 • zespół specjalistów wspiera rozwój i zainteresowania dzieci: logopeda, psycholog, nauczyciel rytmiki i języka angielskiego, specjalista do prowadzenia zajęć artystycznych i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz zajęć karate.

 

ZASOBY MATERIALNE

Nasze Przedszkole jest przyjazne dzieciom. Na bieżąco doskonalona jest baza lokalowa wyposażona w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i zabawki.

 • 5 sal do zajęć dla dzieci z bogato wyposażonymi kącikami zainteresowań takimi jak: plastyczny, przyrodniczy, czytelniczy, matematyczny, budowlano-konstrukcyjny, kuchenny, teatralny, komputerowy
 • gabinet dla specjalistów wyposażony w potrzebny sprzęt,
 • sala rekreacyjno-gimnastyczna z zapleczem bogatym w sprzęt i pomoce do zabaw i ćwiczeń ruchowych,
 • plac zabaw- zielony, bezpieczny, bogato wyposażony 

 

W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIECKO:

1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.

2. Czuje się bezpiecznie.

3. Rozwija się twórczo i jest samodzielne.

4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.

5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.

6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.

7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

8. Osiąga gotowość szkolną na wysokim poziomie.

 

W NASZYM PRZEDSZKOLU RODZICE:

1. Uzyskują pomoc specjalistów.

2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka (diagnoza przedszkolna i konsultacje indywidualne)

3.Dzielą się swoimi spostrzeżeniami o pracy przedszkola, bezpośrednio rozmawiają z nauczycielem, dyrektorem o trudnych sprawach wychowawczych.

5. Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

6. Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: (pomagają w realizacji podejmowanych prac modernizacyjnych, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc, służą swoją zawodową wiedzą)

7. Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

 

W NASZYM PRZEDSZKOLU NAUCZYCIELE:

1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki.

2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.

3. Tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i placówki.

4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

5. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach, warsztatach, seminariach i szkoleniach.

6. Wszyscy nauczyciele wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.

7. Dziewięć nauczycielek posiada status nauczyciela dyplomowanego, dwie nauczycielki status nauczyciela mianowanego, jedna nauczycielka status nauczyciela kontraktowego.

8. Nauczyciele pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.

9. Monitorują efektywność własnej pracy.

10. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

11. Prowadzą obserwację pedagogiczną, która wykorzystywana jest do indywidualnego doboru metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem.

ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE

 

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. Do przedszkola uczęszcza około 140 dzieci, które bawią się i uczą w grupach ujednoliconych lub zbliżonych wiekowo.

Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.06.2016 zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i przewiduje następujące aktywności dzieci:

 • co najmniej 1/5 czasu zabawy dowolne dzieci,
 • co najmniej 1/5 czasu zabawy na świeżym powietrzu lub zabawy ruchowe          (w przypadku młodszych dzieci 1/4 czasu),
 • co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci nie więcej niż 1/5) zajęcia dydaktyczne różnego typu,
 • pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:
 1. dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (opiekuńcze, samoobsługowe, higieniczne, organizacyjne),
 2. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 3. zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU

Organizowane przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego – bezpłatne:

 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
 • Religia,
 • Rytmika,
 • Język angielski.

Zajęcia dodatkowe – płatne zgodne z zasadami działania Rady Rodziców:

 • Zajęcia z lepienia gliny,
 • Karate,
 • Gimnastyka artystyczna.

Zajęcia prowadzą osoby wykwalifikowane, posiadające kierunkowe przygotowanie do prowadzenia określonych zajęć.

 

OFERTA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA

Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o programy wybrane przez  nauczycieli pracujących w grupach. Są one dostosowane do założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz i odpowiadają zaleceniom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. W naszej placówce nauczycielki same układają programy autorskie np.: „Muzyka łagodzi obyczaje”, „Zabawa w czytanie”, „Dzielny przedszkolak”….

Do realizacji treści programów wykorzystujemy różnorodne metody pracy, między innymi:

 • prof. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej – zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej,
 • kinezjologia edukacyjna Denisona – zajęcia i zabawy z zakresu mowy i myślenia – ”gimnastyka mózgu”
 • pedagogika zabawy „Klanza” – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji,
 • muzykoterapia – obszar edukacji kulturowo-estetycznej, zabawy dowolne, odpoczynek dzieci
 •  metody aktywne : gimnastyka twórcza R. Labana i K. Orffa, techniki parateatralne        (zabawy w teatr),
 • Metody W. Sherborne, Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • elementy metody Ireny Majchrzak- przygotowanie do nauki pisania i czytania,
 • technika mandali głównie w zajęciach i zabawach plastycznych,
 • metoda projektu; dotychczas przeprowadzone zajęcia tą metodą to: „ Samochody”,       „ Okulary”,” Dom”, „ Pieniądze”, „ Nauka tańca- Polonez”, „Piłki”, „Teatr”, „Moje miasto”, „Kuchnia”, „Kwiaty”, „ Stop agresji”, „Kim będę jak dorosnę”

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI W LATACH  2016 – 2019

WYCHOWANIE I OPIEKA

– Realizacja i wdrażanie programów wychowania przedszkolnego.

– Modyfikowanie kodeksów grupowych – „systemów motywacyjnych” zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci.

– Realizacja programu i wdrażanie cyklu działań adaptacyjnych

– Wdrażanie do samodzielności, dbanie o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie emocjonalne dzieci.

– Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

– Realizacja innych projektów, które wzbogacają bazę dydaktyczną i funkcjonowanie placówki.

 

DYDAKTYKA

Pogłębianie wiedzy przyrodniczej poprzez obserwację, eksperyment i twórczą działalność dzieci.

– Organizowanie sytuacji służących nabywaniu kompetencji niezbędnych do nauki w szkole

( przygotowanie do czytania, pisania, rozwijanie umiejętności matematycznych).

– Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i umiejętności wypowiadania się poprzez małe formy teatralne.

– Muzyka jako forma rozwijania i wspomagania zdolności twórczych dziecka.

– Wzbogacanie działalności plastycznej poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych ze szczególnym uwzględnieniem prac przestrzennych

– Kształtowanie wartości moralnych i postaw patriotycznych jako podstawy życia społecznego.

 

ŚRODOWISKO

Współpraca z ośrodkami kultury na terenie miasta.

– Współpraca ze Szkołami Podstawowymi, Gimnazjalnymi i Ponadgimnazjalnymi

– Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną

– Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska – Nadleśnictwo Tomaszów Lub., PGKiM (Oczyszczalnia Ścieków, Segregatornia Odpadów)

– Współpraca z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną

– Współpraca z organami działającymi na rzecz pomocy dzieciom /fundacje, stowarzyszenia/.

 

RODZICE

Konstruktywna współpraca między nauczycielami przedszkola i rodzicami dla dobra i zdrowia dziecka – jedność celów i zadań.

– Integrowanie oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych: dom – przedszkole.

– Angażowanie rodziców w pracę przedszkola /sponsoring, aktywny udział w imprezach okolicznościowych/

 

PRIORYTETY NA ROK SZKOLNY 2016/17

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017:

 

1. Upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.

2. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

 

Kształtowanie opiekuńczej postawy dziecka wobec roślin oraz ukazanie walorów estetycznych, harmonii panującej w przyrodzie i znaczenia przyrody w życiu człowieka. Tworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu z przyrodą poprzez obserwacje i prace pielęgnacyjne oraz założenie i prowadzenie ogródków  przedszkolnych przez każdą grupę. Promowanie zdrowego trybu życia w naszym przedszkolu poprzez uprawę i uczestnictwo dzieci w pracach ogrodowych, obserwacji i pielęgnacji zdrowej, ekologicznej żywności.

 

„Przedszkolak w świecie przyrody”

Kształtowanie postawy proekologicznej. Organizowanie zabaw badawczych w przedszkolu  z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, dzielenie się spostrzeżeniami, tworzenie prac plastycznych na ich podstawie.

Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec roślin.

Uwrażliwienie na piękno przyrody i otoczenia. Rozbudzenie zainteresowania światem roślin oraz nauka poszanowania i dbania o środowisko naturalne. Zapoznanie z rodzajami warzyw uprawianymi w ogrodach, ich właściwościami odżywczymi dla człowieka oraz ich wpływem na zdrowie

 

PRIORYTETY NA ROK SZKOLNY 2017/18

 

Promowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. Kształtowanie potrzeb i umiejętności dbania o zdrowie i bezpieczeństwo, a także zapoznanie dzieci  z zasadami pierwszej pomocy.

 

Bezpieczny i zdrowy przedszkolak w zgodzie z naturą.

Zaangażowanie rodziców w prozdrowotne działania edukacyjne. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu.

Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i przedszkolu.

Wyrabianie umiejętności dbania o higienę w każdej sytuacji życiowej.

Wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową.

Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i radzenie sobie z emocjami w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek.

 Kształtowanie u dzieci w wieku przedszkolnym świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia.

 

PRIORYTETY NA ROK SZKOLNY 2018/19

Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami i predyspozycjami. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych dzieci  i zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych, wynikających w szczególności: ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności w uczeniu się.

Przedszkolak przyszłym uczniem

Stwarzanie warunków organizacyjnych, materialnych, wychowawczych   i edukacyjnych, które wpłyną na osiągnięcie przez dziecko dojrzałości szkolnej.

Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych dzieci i zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Prowadzenie systematycznej pracy indywidualnej wspierającej rozwój dzieci  o specyficznych wyzwaniach edukacyjnych.

Organizowanie zajęć  dodatkowych na terenie przedszkola  dla dzieci o specyficznych wyzwaniach edukacyjnych.

Współpraca ze specjalistami i instytucjami (logopeda, psycholog, pedagog).

Szczegółowe zadania do realizacji oraz osoby odpowiedzialne za działania zawarte są w planie rocznym przedszkola na określony rok szkolny.

Idąc z duchem czasu nasze przedszkole pozyskuje środki finansowe pisząc projekty edukacyjne do różnych organizacji i stowarzyszeń, także środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskane środki wykorzystywane są do wzbogacenia oferty pedagogicznej, poprzez dostarczanie dzieciom, rodzicom i środowisku lokalnemu ciekawych zajęć, wzbogacanie bazy materiałowej o nowoczesny sprzęt np. rzutnik, monitor, wzmacniacz.

Placówka nasza jest nowoczesna, otwarta, przyjazna dziecku i jego rodzinie.